Archiwum kategorii: Publikacje

Magdalena LesińskaKamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 13 
Podsumowanie rozwiązań prawno-politycznych obowiązujących w wybranych państwach w odpowiedzi na proces starzejącego się społeczeństwa w kontekście możliwości ich adaptacji w Polsce

Synteza i porównanie odpowiedzi państwa na problem starzenia się społeczeństwa na podstawie rozwiązań z czterech krajów europejskich. Autorzy podejmują w tym tekście próbę odpowiedzi na pytanie czy i na ile możliwe jest zastosowanie przedstawionych instrumentów prawnych w Polsce.

Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 8
Upolitycznienie kwestii demograficznej w mediach

Upolitycznienie kwestii demograficznej obejmuje nie tylko część związaną z procesem legislacyjnym. Istotne jest uczynienie jej problem dyskutowanym publicznie, w szczególności w mediach. Na podstawie analizy prasy Maciej Duszczyk i Kamil Matuszczyk prześledzili proces wyłaniania się różnych aspektów tematyki ludnościowej na łamach wybranych gazet codziennych i tygodników.

The writing solutions can be helpful in answering your queries, but always keep in mind that the writer is the one that is

Writing an essay entails writing an

Writing a research paper is an expensive process and you need to

Whenever you’ve got a new mission to work on, the hit website first thing you have to do is ascertain what areas you need to concentrate on.

ensure you could afford to pay for it.

article.

going to talk on behalf of you and in your behalf.

Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 7
Upolitycznienie kwestii demograficznej w Polsce w opinii decydentów politycznych oraz ekspertów

Czy i na ile kwestia demograficzna była uznawana za kluczową dla przyszłości funkcjonowania naszego państwa? W jaki sposób postępowało jej upolitycznienie w okresie od roku 1989 r.? O kamieniach milowych polskiej polityki demograficznej po 1989 r. na podstawie unikalnego zbioru wywiadów ze współczesnymi i ówczesnymi głównymi graczami polskiej polityki piszą Maciej Duszczyk i Kamil Matuszczyk.

Piotr Błędowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Agnieszka Fihel, Aneta Kiełczewska, Irena E. Kotowska, Piotr Lewandowski, Iga Magda, Magda Malec, Marek Okólski, Jan Rutkowski, Joanna Tyrowicz

pdf_iconRaport IBS
Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce

Publikacja IBS przygotowana we współpracy z członkami naszego zespołu. Szeroka analiza skutków starzenia się populacji Polski w szczególności w kontekście przyszłego funkcjonowania rynku pracy.

Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk

pdf_iconStudia i materiały, nr 5
Upolitycznienie kwestii demograficznej (starzenia się ludności) w Polsce

W tekście przedstawiony został schemat analityczny dla badania zmian zasobów pracy w związku ze spodziewanymi zmianami populacyjnymi. Przedstawiono ponadto wybrane ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji – przyszłość systemu emerytalnego oraz systemu opieki, w szczególności opieki długoterminowej.

(tekst uaktualniony, kwiecień 2016 r.)

Agnieszka Fihel

pdf_iconWiadomości Statystyczne (przedruk)
Wpływ czasowych migracji zagranicznych na perspektywy demograficzne Polski

W tekście zaprezentowano wyniki prognoz demograficznych dla Polski przy uwzględnieniu czasowych migracji Polaków, których traktować można jako rezydentów innych krajów. Autorka pokazała jak selektywny odpływ ludzi młodych i perspektywa przekształcenia się ich pobytu za granicą w pobyt stały wpłynie na proces starzenia się ludności Polski.

Anna Janicka, Paweł Kaczmarczyk, Marta Anacka

pdf_iconStudia i materiały, nr 4
Zmiany zasobów pracy i ich ekonomiczne konsekwencje oraz inne ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji

W tekście przedstawiony został schemat analityczny dla badania zmian zasobów pracy w związku ze spodziewanymi zmianami populacyjnymi. Przedstawiono ponadto wybrane ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji – przyszłość systemu emerytalnego oraz systemu opieki, w szczególności opieki długoterminowej.


Ewa Jaźwińska-MotylskaMarta Kiełkowska, Anna Kordasiewicz, Konrad PędziwiatrAgnieszka Radziwinowiczówna

pdf_icon

Studia i materiały, nr 3
Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych

W tekście przedstawione zostały społeczne konsekwencje starzenia się populacji Polski, przy czym szczególna uwaga autorów skupiona została na kwestii opieki w tym na specyfice jej form w kontekście zjawisk migracyjnych. Tekst zamyka zarysowanie planów badawczych dla kolejnych stadiów projektu MIG/AGEING.