Archiwum kategorii: Publikacje

Magdalena LesińskaKamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 13 
Podsumowanie rozwiązań prawno-politycznych obowiązujących w wybranych państwach w odpowiedzi na proces starzejącego się społeczeństwa w kontekście możliwości ich adaptacji w Polsce

Synteza i porównanie odpowiedzi państwa na problem starzenia się społeczeństwa na podstawie rozwiązań z czterech krajów europejskich. Autorzy podejmują w tym tekście próbę odpowiedzi na pytanie czy i na ile możliwe jest zastosowanie przedstawionych instrumentów prawnych w Polsce.

Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 8
Upolitycznienie kwestii demograficznej w mediach

Upolitycznienie kwestii demograficznej obejmuje nie tylko część związaną z procesem legislacyjnym. Istotne jest uczynienie jej problem dyskutowanym publicznie, w szczególności w mediach. Na podstawie analizy prasy Maciej Duszczyk i Kamil Matuszczyk prześledzili proces wyłaniania się różnych aspektów tematyki ludnościowej na łamach wybranych gazet codziennych i tygodników.

Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 7
Upolitycznienie kwestii demograficznej w Polsce w opinii decydentów politycznych oraz ekspertów

Czy i na ile kwestia demograficzna była uznawana za kluczową dla przyszłości funkcjonowania naszego państwa? W jaki sposób postępowało jej upolitycznienie w okresie od roku 1989 r.? O kamieniach milowych polskiej polityki demograficznej po 1989 r. na podstawie unikalnego zbioru wywiadów ze współczesnymi i ówczesnymi głównymi graczami polskiej polityki piszą Maciej Duszczyk i Kamil Matuszczyk.

Piotr Błędowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Agnieszka Fihel, Aneta Kiełczewska, Irena E. Kotowska, Piotr Lewandowski, Iga Magda, Magda Malec, Marek Okólski, Jan Rutkowski, Joanna Tyrowicz

pdf_iconRaport IBS
Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce

Publikacja IBS przygotowana we współpracy z członkami naszego zespołu. Szeroka analiza skutków starzenia się populacji Polski w szczególności w kontekście przyszłego funkcjonowania rynku pracy.

Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk

pdf_iconStudia i materiały, nr 5
Upolitycznienie kwestii demograficznej (starzenia się ludności) w Polsce

W tekście przedstawiony został schemat analityczny dla badania zmian zasobów pracy w związku ze spodziewanymi zmianami populacyjnymi. Przedstawiono ponadto wybrane ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji – przyszłość systemu emerytalnego oraz systemu opieki, w szczególności opieki długoterminowej.

(tekst uaktualniony, kwiecień 2016 r.)

Agnieszka Fihel

pdf_iconWiadomości Statystyczne (przedruk)
Wpływ czasowych migracji zagranicznych na perspektywy demograficzne Polski

W tekście zaprezentowano wyniki prognoz demograficznych dla Polski przy uwzględnieniu czasowych migracji Polaków, których traktować można jako rezydentów innych krajów. Autorka pokazała jak selektywny odpływ ludzi młodych i perspektywa przekształcenia się ich pobytu za granicą w pobyt stały wpłynie na proces starzenia się ludności Polski.

Anna Janicka, Paweł Kaczmarczyk, Marta Anacka

pdf_iconStudia i materiały, nr 4
Zmiany zasobów pracy i ich ekonomiczne konsekwencje oraz inne ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji

W tekście przedstawiony został schemat analityczny dla badania zmian zasobów pracy w związku ze spodziewanymi zmianami populacyjnymi. Przedstawiono ponadto wybrane ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji – przyszłość systemu emerytalnego oraz systemu opieki, w szczególności opieki długoterminowej.


Ewa Jaźwińska-MotylskaMarta Kiełkowska, Anna Kordasiewicz, Konrad PędziwiatrAgnieszka Radziwinowiczówna

pdf_icon

Studia i materiały, nr 3
Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych

W tekście przedstawione zostały społeczne konsekwencje starzenia się populacji Polski, przy czym szczególna uwaga autorów skupiona została na kwestii opieki w tym na specyfice jej form w kontekście zjawisk migracyjnych. Tekst zamyka zarysowanie planów badawczych dla kolejnych stadiów projektu MIG/AGEING.