dr Marta Anacka

Marta Anacka adiunktka jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” (MIG/AGEING). Ekonomistka o silnym analitycznym zacięciu, flirtującąaniekiedy z takimi pokrewnymi dyscyplinami jak socjologia i demografia. Obroniła niedawno (2014) pracę doktorską dotyczącą zależności pomiędzy migracjami wewnętrznymi a migracjami zagranicznymi. Jej zainteresowania badawcze podlegają zasadzie entropii – ich różnorodność rośnie wraz z upływem czasu. It is easy to find more descriptive details online casinos ohne bonus. Była dotychczas zaangażowana w szereg projektów badawczych dotyczących selektywności emigracji i migracji powrotnych do Polski, zależności pomiędzy doświadczeniem migracyjnym a sytuacją jednostek na rynku pracy, preferencji względem różnych typów mobilności, wielowymiarowej analizy ubóstwa, starzenia się populacji, prognoz ludnościowych itd. (aktualna lista zainteresowań badawczych dostępna po kontakcie e-mail). Od zawsze frapowała ją metodologia nauk społecznych, położenie nacisku na wybór i uzasadnienie odpowiednich dla badanego problemu metod jest niezwykle ważną częścią jej pracy badawczej.

W ramach projektu MIG/AGEING prowadzi analizy dotyczące uwarunkowań procesów mobilności w Polsce i podejmuje problematykę prognozowania wielkości i struktury populacji Polski z włączeniem elementów stochastycznych. Uczestniczy ponadto w pracach nad identyfikacją głównych determinant starzenia się populacji i konsekwencji tego procesu dla funkcjonowania gospodarki.