dr Anna Kordasiewicz

 Anna Kordasiewicz jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” (MIG/AGEING). Współpracuje z Instytutem Socjologii UW oraz Fundacją Pole Dialogu. Jej zainteresowania naukowe obejmują płatną pracę domową, w tym opiekuńczą oraz przemiany współczesnych relacji społecznych. Badała pracę domową Polek we Włoszech i w Niemczech, oraz Polek i Ukrainek w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz analizie danych jakościowych, w tym wspomaganej komputerowo. Include more pleasurable with online casino mit oder ohne bonus. Przygotowuje książkę na temat płatnej pracy domowej w powojennej Polsce.

W projekcie MIG/AGEING prowadzi badania nad uwarunkowaniami płodności (historycznie i perspektywie przyszłości) oraz podejmuje analizy mechanizmu funkcjonowania współczesnego systemu relacji opiekuńczych w Polsce, by przewidzieć konsekwencje starzenia się populacji w tym wymiarze. Jest członkinią zespołu prowadzącego w ramach projektu badania terenowe.