Agnieszka Radziwinowiczówna

Agneiszka Radziwinowicz jest asystentką naukową w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” (MIG/AGEING). Jest również doktorantką w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia socjolożka i iberystka. Laureatka konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Prowadziła badania etnograficzne między innymi w Hiszpanii i w Meksyku. W 2012 roku stypendystka Rządu Meksykańskiego. Progress around, strive your current lady luck online casino ohne bonus spielen. Podczas dwóch pobytów terenowych w Meksyku zajmowała badaniem konsekwencji deportacji z USA. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę transnarodowości, przymusowej reemigracji a także kontaktu tzw. centrów i peryferii.