dr Marta Kiełkowska

Marta Kiełkowska (Kuc) jest adiunktem w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem Ośrodka Badań nad Migracjami UW (pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Consider the luck by using beste online casino ohne bonus. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” — MIG/AGEING). Jej zainteresowania naukowe związane są z demografią, metodami analizy danych ilościowych i jakościowych oraz z teorią wyboru społecznego. Zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, przyznawaną przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Stefana Batorego, oraz pierwszą nagrodę w konkursie im. Floriana Znanieckiego za najlepszą pracę magisterską, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

W projekcie MIG/AGEING prowadzi badania w zakresie funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie polskim współcześnie i w perspektywie przyszłości, gdy procesy starzenia się populacji będą coraz bardziej intensywne. Jest członkiem zespołu podejmującego w ramach projektu badania terenowe.