dr Agnieszka Fihel

Agneiszka Fihel est adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” (MIG/AGEING). Ukończyła studia magisterskie z ekonomii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 roku obroniła pracę doktorską pt. „Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna” dotyczącą umieralności oraz długowieczności kobiet i mężczyzn w ujęciu historycznym. Laureatka stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009) oraz grantu doktoranckiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2009 oraz 2011 odbyła staż naukowy (typu post-doc) w Institut National d’Études Démographiques (INED) w Paryżu. explained during better fine detail on the subject of bestes online casino ohne bonus. Obecnie pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Jest demografem. Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesne procesy ludnościowe, w tym migracje międzynarodowe z i do Polski oraz zmiany w dziedzinie umieralności w krajach postkomunistycznych. Publikuje przede wszystkim o migracjach międzynarodowych z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Zaangażowana w większość prac badawczych podejmowanych w ramach projektu MIG/AGEING — analizuje bezpośrednie i pośrednie determinanty procesu starzenia się populacji, podejmuje się wyjaśnienia jego anomalii dla przypadku Polski, formułuje podstawy dla aktualnej i wiarygodnej prognozy populacji Polski. Jest współautorką ramy koncepcyjnej projektu.