dr Paweł Kaczmarczyk

Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Zakład Demografii), gdzie kieruje również Środkowoeuropejskim Centrum Badań Ekonomicznych (Central and Eastern European Economic Research Centre). W latach 2002-2003 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program stypendialny dla młodych naukowców). W 2005 uhonorowany stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W Ośrodku Badań nad Migracjami od 1997 roku. Obecny obszar zainteresowań to szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Podejmowane prace badawcze odnoszą się przede wszystkim do Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W projekcie MIG/AGEING prowadzi badania nad determinantami procesów mobilności w Polsce, ich związkiem z rozwojem pozostałych procesów demograficznych i wpływem na starzenie się populacji. Podejmuje również analizę jego konsekwencji dla gospodarki Polski a w dalszej kolejności planuje zarysowanie perspektywy rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce (w szczególności opieki długoterminowej).